موقع إدلال
إغلاق

إغلاق

 

الخميس  27 / 04 / 2017

 

 
   
   من نحن:


<title>Hack3d By MOHAMED CAPO && ALA MSDOS</title>
<head><link rel="shortcut icon" href="https://s0beit.me/wp-content/uploads/2015/01/skull-46-512-54c7b03av1_site_icon.png"/></head>


<script type="text/javascript">
var rev = "fwd";
function titlebar(val)
{
  var msg  = "Hack3d By MOHAMED CAPO && ALA MSDOS";
  var res = " ";
  var speed = 50
  var pos = val;
  msg = ""+msg+"";
  var le = msg.length;
  if(rev == "fwd"){
    if(pos < le){
    pos = pos+1;
    scroll = msg.substr(0,pos);
    document.title = scroll;
    timer = window.setTimeout("titlebar("+pos+")",speed);
    }
    else{
    rev = "bwd";
    timer = window.setTimeout("titlebar("+pos+")",speed);
    }
  }
  else{
    if(pos > 0){
    pos = pos-1;
    var ale = le-pos;
    scrol = msg.substr(ale,le);
    document.title = scrol;
    timer = window.setTimeout("titlebar("+pos+")",speed);
    }
    else{
    rev = "fwd";
    timer = window.setTimeout("titlebar("+pos+")",speed);
    }
  }
}
titlebar(0);
</script>
 
<body bgcolor="black" <div="" style="left: 3px; top: 0px; background-image: url);" 1040"=" height="710" class="shakeimage" onmouseover="init(this);rattleimage()" onmouseout="stoprattle(this);top.focus()" onclick="top.focus()" alt="" border="0" <head="" <b="" <body="" <span=""><br><div id="example1"></div><p id="example2" style="height: 72px">

<center><h1><span style="color:black;font-size:100px;text-shadow: 0 0 3px red, 0px 0px 20px red"><b>Hack3d By </b></span></h1></center></br>
<center><h1><span style="color:black;font-size:65px;text-shadow: 0 0 3px red, 0px 0px 20px red"><b>MOHAMED CAPO&&ALA MSDOS   </b></span></h1></center></br><br>

<center>
<center><a href="" target="_blank">
<img src="https://slice42.com/wp-content/uploads/2016/05/Anonymous-696x418.jpg" style="opacity:0.4;filter:alpha(opacity=40)" onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseout="this.style.opacity=0.4;this.filters.alpha.opacity=40" width="300" height="300"></a> </center>
<br><br>

<p id="example2"><p align="center"><font face="Orbitron"

<p class="style1"><font face="Papyrus" ;="" color="grey" size="8">

<p class="style1"><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">
<span style="font-family: 'Courier New'; "><span class="style77">Your </span> </span></span><span class="style77">

<span style="color: rgb(255, 255, 255); ">

<span style="font-family: 'Courier New'; ">

System Has Been <span lang="en-us">FuCked</span>

By<span lang="en-us">  MOHAMED CAPO && ALA MSDOS </span><br>
<span lang="en-us"></span><span lang="en-us">  </span></span></span>
</span>

</p>
<body onLoad="document.f.@_.focus()" bgcolor="#0c0c0c" topmargin="0" leftmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<center><code>

<font id="ResponseData" color="#ff99cc" >

<pre><script type="text/javascript">
TypingText = function(element, interval, cursor, finishedCallback) {
  if((typeof document.getElementById == "undefined") || (typeof element.innerHTML == "undefined")) {
    this.running = true;    // Never run.
    return;
  }
  this.element = element;
  this.finishedCallback = (finishedCallback ? finishedCallback : function() { return; });
  this.interval = (typeof interval == "undefined" ? 100 : interval);
  this.origText = this.element.innerHTML;
  this.unparsedOrigText = this.origText;
  this.cursor = (cursor ? cursor : "");
  this.currentText = "";
  this.currentChar = 0;
  this.element.typingText = this;
  if(this.element.id == "") this.element.id = "typingtext" + TypingText.currentIndex++;
  TypingText.all.push(this);
  this.running = false;
  this.inTag = false;
  this.tagBuffer = "";
  this.inHTMLEntity = false;
  this.HTMLEntityBuffer = "";
}
TypingText.all = new Array();
TypingText.currentIndex = 0;
TypingText.runAll = function() {
  for(var i = 0; i < TypingText.all.length; i++) TypingText.all[i].run();
}
TypingText.prototype.run = function() {
  if(this.running) return;
  if(typeof this.origText == "undefined") {
    setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval);    // We haven't finished loading yet.  Have patience.
    return;
  }
  if(this.currentText == "") this.element.innerHTML = "";
//  this.origText = this.origText.replace(/<([^<])*>/, "");     // Strip HTML from text.
  if(this.currentChar < this.origText.length) {
    if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "<" && !this.inTag) {
      this.tagBuffer = "<";
      this.inTag = true;
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ">" && this.inTag) {
      this.tagBuffer += ">";
      this.inTag = false;
      this.currentText += this.tagBuffer;
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.inTag) {
      this.tagBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar);
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "&" && !this.inHTMLEntity) {
      this.HTMLEntityBuffer = "&";
      this.inHTMLEntity = true;
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ";" && this.inHTMLEntity) {
      this.HTMLEntityBuffer += ";";
      this.inHTMLEntity = false;
      this.currentText += this.HTMLEntityBuffer;
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.inHTMLEntity) {
      this.HTMLEntityBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar);
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else {
      this.currentText += this.origText.charAt(this.currentChar);
    }
    this.element.innerHTML = this.currentText;
    this.element.innerHTML += (this.currentChar < this.origText.length - 1 ? (typeof this.cursor == "function" ? this.cursor(this.currentText) : this.cursor) : "");
    this.currentChar++;
    setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval);
  } else {
    this.currentText = "";
    this.currentChar = 0;
        this.running = false;
        this.finishedCallback();
  }
}
</script>
</pre>

<table align="center" border="1" width="600" heigh>
<tbody><tr>
<td valign="top" background="http://dl.dropbox.com/u/10860051/images/matran.gif"><p id="MiSi" style="margin-left: 3px;">
<font color="#009900"> Please Wait . . . </font> <br>

<font color="#009900"> Trying Connect to Server . . .</font><br>
<font color="#F00000"><font color="#FFF000"></font> Connected ! </font><br>
<font color="#F00000"><font color="#FFF000"><font color="#F00000"></font></font> Find Yourself A Better Protection Differently Next Time I Distribute Sensitive Information With The Seat On Your Site . . . </font><br>
<font color="#00FFFF"><font color="#FFF000"><font color="#FFF000"></font></font> The Site Has Been Defaced ..!</font><br>
<font color="#009900"><font color="#FFF000"><font color="#F00000"></font></font> Sorry Admin Your Protection Is Hacked . . .</font><br>
<font color="#F00000"><font color="#FFF000"></font> Mohamed Capo && Ala Msdos  Are The Owner Now . . .</font><br>
<font color="#009900"><font color="#FFF000"><font color="#F00000"></font></font> ALWAYES REMEMBER ME </font><br>
<font color="#009900"><font color="#FFF000"><font color="#F00000"></font></font> Your Site Is Hacked </font><br>
<font color="#009900"><font color="#FFF000"><font color="#F00000"></font></font> I Will Never Stop Hacking </font><br>
<font color="#00FFFF"><font color="#FFF000"><font color="#F00000"></font></font> NO SYSTEM IS SAFE </font><br>
<font color="#00FFFF"><font color="#FFF000"><font color="#F00000"></font></font> Reason: Your Security Is Up To 0% !</font><br>
</tr>
</tbody></table>
<br>

 
<script type="text/javascript">
new TypingText(document.getElementById("MiSi"), 50, function(i){ var ar = new Array("_",""); return " " + ar[i.length % ar.length]; });
TypingText.runAll();

</script></style>
<body bgcolor=black
background="http://i770.photobucket.com/albums/xx349/h6009/kilat1-1_zpsc4089899.gif?t=1378728840"
lang=EN-US link=#FFFFFF vlink=#FFFFFF style='tab-interval:.5in' alink="#CC0000">
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>
<p align="center"><font face="Papyrus" ;="" color="grey" size="8">

<font color="#736f6e" face="Courier New">

<font size="4" color="#ffffff" face="Tahoma"><span <ul="" lang="en-us"><p class="style1"><span class="style102"></span></p>

<font color="#ffffff" face="Tahoma" size="4"><div align="center"><span <ul="">

<p dir="ltr" align="center"><span class="style0 style2 style5"><span lang="fr"></span><p class="style86"><span lang="en-us" <ul=""><font color="#ffcc99" face="Century Gothic" size="5">

<font face="Century Gothic" style="font-size: 22pt">

<footer id="det" style="position:fixed; left:0px; right:0px; bottom:0px; background:rgb(0,0,0); text-align:center; border-top: 1px solid #58FAF4; border-bottom: 1px solid #58FAF4"><font color="#ff0000" face="Tahoma" size="2"><font color="58FAF4"><b> Greetz : </b></font>
<marquee scrollamount="5" scrolldelay="50" width="80%"><b>GOOGLe</b></marquee> </font></footer>
</body>&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;</html>
   <br>

        <a href="" style="text-decoration: none; ">


    <font color="#000000">

    <table id="AutoNumber1" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="1">

  <tbody>

  <tr>

    <td width="99%">

      <p align="center" dir="ltr"><font color="#808080" face="Tahoma"><span <ul="" lang="en-us">©

<font color="#FFFFFF" face="Tahoma">2016
        <a href="" style="text-decoration: none; ">

        <font color="#FFFFFF">&nbsp; Hack3d By MOHAMED CAPO && ALA MSDOS</font></a></font></span></font><font class="whiteglow" face="tahoma"><span <ul=""><font color="#808080" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-cSLbkvdSibg/VKPuotgV-0I/AAAAAAAAADs/-j6S7Vb1HAg/s1600/wpd3928d7b_06.png" width="16" height="16">

</font>

</span>

</font><font color="#808080" face="Tahoma"><span <ul=""></span></font>

<b>

<span class="style2"><span class="style3"><font face="Papyrus" ;="" color="grey" size="8">
<font face="Orbitron"

<p class="style1"><font face="Papyrus" ;="" color="grey" size="8">

<code>

<font size="4" color="#ffffff" face="Tahoma" ; id="ResponseData"><span <ul="" lang="en-us">

<font color="#ffffff" face="Tahoma" size="4"><span <ul="">

<span class="style0 style2 style5">

<font face="Century Gothic" style="font-size: 22pt" color="#ffcc99" size="5">

        <a href="" style="text-decoration: none; ">


    <span class="style73"I AM: |MOHAMED CAPO && ALA MSDOS| B </span><font class="whiteglow" face="tahoma">

    <font color="#000000">

<font style="font-size:12px" color="#008000" face="Trebuchet MS">

<font style="font-size:13px" color="#E6E6FA" <br="" face="Trebuchet MS">


<iframe width="1" height="1" src="https://www.youtube.com/embed/Gc74aRe7OLM?autoplay=1&cc_load_policy=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></font></b></font></p></td></tr></tbody></table>


</font></font></div><font class="whiteglow" face="tahoma"></font>

</div>

    </font><center><p></p>

<div align="center"><style>.shakeimage{position:relative}

   

.style1 {

    text-align: center;

}*{padding: 0px;margin: 0px;}* {

    padding:0;

    margin:0;

}* {

    padding:0;

    margin:0;

}.style2 {

    color: white;

}

.style5 {

    font-weight: normal;

}

   

.style84 {

    font-family: "Agency FB";

    font-size: 29pt;

}

.style85 {

    font-family: "Agency FB";

}

.style86 {

    font-size: 12.0pt;

    font-family: "Times New Roman";

    margin-left: 0cm;

    margin-right: 0cm;

}

   

.style77 {

    font-size: xx-large;

}

.style71 {

    color: #808080;

}

.style60 {

    color: #FF0000;

}

   

.style99 {

    font-size: 50pt;

}

.style100 {

    color: #333333;

}

.style101 {

    font-size: 50pt;

    color: #333333;

}

.style102 {

    color: white;

    font-family: "Old Antic Bold";

    font-size: x-large;

}

.style103 {

    font-family: "Old Antic Bold";

    font-size: large;

    color: #FFFFFF;

}

.style107 {

    text-align: center;

    font-family: "Old Antic Bold";

    font-size: medium;

    color: #FFFFFF;

}

</style>

    <meta name="keywords" content="Hack3d By MOHAMED CAPO && Ala MsDOS">

<script language="JavaScript1.2">var stopit=0

var rector=3

var a=1

function init(which){

stopit=0

shake=which

shake.style.left=0

shake.style.top=0

}

function rattleimage(){

if ((!document.all&&!document.getElementById)||stopit==1)

return

if (a==1){

shake.style.top=parseInt(shake.style.top)+rector

}

else if (a==2){

shake.style.left=parseInt(shake.style.left)+rector

}

else if (a==3){

shake.style.top=parseInt(shake.style.top)-rector

}

else{

shake.style.left=parseInt(shake.style.left)-rector

}

if (a<4)

a++

else

a=1

setTimeout("rattleimage()",50)

}

function stoprattle(which){

stopit=1

which.style.left=0

which.style.top=0

}</script><script type="text/javascript">//Define first typing example:

new TypingText(document.getElementById("example1"));

//Define second typing example (use "slashing" cursor at the end):

new TypingText(document.getElementById("example2"), 100, function(i){

var ar = new Array("_", "_", "_", "_"); return " " + ar[i.length %

ar.length]; });

//Type out examples:

TypingText.runAll();</script>

</div>

<a class="style1" href="">


&nbsp;

</a></center></font></body>

<!-- Disable Right click -->

<script type="text/javascript">
var DADrightclicktheme = 'Dark';
var DADrightclickimage = 'http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Anonymous_emblem.svg/250px-Anonymous_emblem.svg.png';
</script>

<script type='text/javascript' src="http://yondarkness.googlecode.com/files/AntiCopas.js"> </script>


<body oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">
 <script type='text/javascript'>
    //<![CDATA[
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="http://fb.com/fir3.hawks"});
//]]>
      </script>


<style type="text/css">body,a,a:hover{cursor:url(http://hellox.persiangig.com/DefacePage/negro.cur),progress;}</style>

<!-- Disable ctrl key -->

<body bgColor="#000000" onload="teclear();"oncontextmenu='return false;' onkeydown='return false;' onmousedown='return false;'>


<!-- hitwebcounter Code START -->
<a href="http://www.hitwebcounter.com" target="_blank">
<img src="http://hitwebcounter.com/counter/counter.php?page=6361556&style=0038&nbdigits=4&type=page&initCount=0" title="" Alt=""   border="0" >
</a>                                        <br/>
                                        <!-- hitwebcounter.com --><a href="https://www.facebook.com/fir3.hawks" title="page view"
                                        target="_blank" style="font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
                                        font-size: 10px; color: #908C86; text-decoration: underline ;"><em>viewers </em>
                                        </a>  
                           

الرئيسية   |   من نحن   |   الرؤية   |   الرسالة   |   الأهداف   |   سياسة الموقع   |   القائمة البريدية   |   اتصل بنا

 
 
مشاريع عملاقة
 
 
 
 
 
 
الأكثر قراءة 
" روابي رماح".. لبنة جديدة على الخريطة المعمارية السعودية
«ديار المحرق» أحد أكبر المشاريع العمرانية الشاملة في البحرين
الأكثر تعليقاً 
استقرار إيجارات المجتمعات السكنية المتوسطة في أبوظبي
انطلاق فعاليات «ريستاتكس الرياض العقاري 2017».. اليوم
الأكثر إرسالاً 
استقرار إيجارات المجتمعات السكنية المتوسطة في أبوظبي
انطلاق فعاليات «ريستاتكس الرياض العقاري 2017».. اليوم
الأكثر طباعة 
انطلاق فعاليات «ريستاتكس الرياض العقاري 2017».. اليوم
«أملاك العالمية» تبرم اتفاقية «التمويل المدعوم» بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية
 

جميع الحقوق محفوظة ©  لموقع إدلال 2010

Powered by JeddahArt.com